Calenders

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  ๔ และ ๕  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
                ๑. ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑  ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
                ๒. กิจกรรมหน้าเสาธง
                ๓. แจกอาหารเสริมให้นักเรียน ( นม )
                ๔. ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  รับประทานอาหารกลางวันและช่วย
                      แม่ครัวตักกับข้าวให้นักเรียน
                ๕. วันพุธ เวรประจำวันตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและตอนบ่าย
                       ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน
                ๖. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  และ ๓/๒
                     ( ๑๐ คาบ/ สัปดาห์ )
                ๗. เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑ 
                ๘. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  ครูสอนเรื่องกฎของลูกเสือ
                      สำรองและคำปฏิญาณตนลูกเสือสำรองและให้นักเรียนวาดภาพการทำความดี
                       ของนักเรียนพร้อมบรรยายใต้ภาพ
                ๙. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียนและคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  
                      เรื่องการไหว้

ผลการปฏิบัติงาน
                ๑. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
                ๒. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
                ๓. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
                ๔. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
                ๕. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
                ๖. ได้เรียนรู้การจัดการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
                ๗. ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
                ๑. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน
                  การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อแล้วให้ทำการบ้านและตักเตือนให้ทำการบ้านมาด้วย
                ๒. ปัญหา คือ นักเรียนเอาของเล่นมาเล่นในขณะที่เรียนอยู่
                 การแก้ปัญหา คือ ครั้งที่ ๑ ครูตักเตือนก่อน  ครั้งที่ ๒ ครูเก็บของเล่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น