Calenders

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ ที่ ๑๐ ๑๑  ตั้งแต่วันที่  ๒๓ ๓  เดือน กรกฎาคม  - สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
Ø  เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับบ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน   ( เฉพาะเวรวันพุธ )
Ø  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูควบคุมแถว ทุกๆวันและวันพุธกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าทุกสัปดาห์
Ø  ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางการสอน และช่วยสอนแทนครูสุคนธ์  ศรีโมราวิชาคณิตศาสตร์
Ø  ช่วยแม่ครัวตักกับข้าวกลางวัน
Ø   วันที่  ๒๕ ๒๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ดูแลนักกีฬาประจำสีเหลือง และทีมเชียร์สีเหลือง 

ผลการปฏิบัติงาน
Ø  ครูทุกท่านคอยให้ความช่วยเหลือเสมอ
Ø  นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
Ø  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนบางคนพูดคุยเพราะระดับสมาธิของนักเรียนไม่เท่ากัน
Ø  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้งมีเด็กนักเรียนบางคนพูดคุยกัน และไม่ค่อยทำกิจกรรม

แนวทางในการแก้ไข
Ø  สำหรับนักเรียนที่พูดคุยกันในชั้นเรียน หรือไม่ค่อยสนใจ จะพยายามให้เขาทำกิจกรรมกับเรามากที่สุด เช่น มีคำถามมาถามและจะสุ่มชื่อนักเรียน นักเรียนก็จะตั้งใจฟัง ถ้าตอบไม่ได้ก็จะถูกลงโทษและเขาก็จะอายเพื่อนๆ นักเรียนจึงตั้งใจฟัง
Ø  บางกิจกรรมถ้า  มีชิ้นงานให้ทำจะพยายามให้นักเรียนทำให้เสร็จในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการบ้านนักเรียนจะทำงานไม่เสร็จ หายบ้าง ลืมบ้าง