Calenders

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

-                    เวลา  ๐๗ : ๓๐ น.  ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
-                    กิจกรรมหน้าเสาธง  และเช็คชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  ขึ้นรถ  เพื่อพานักเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาคมพุทธศาสนิกชนตามโครงการจัดงานวิสาขบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๕        งานฉลองพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  ในวันที่  ๒๙ พฤษภาคม              ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕  . ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
-                    เวลา  ๑๓ : ๓๕ น.  กลับมาถึงโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  คุณครูให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ได้ชมและบรรยายใต้ภาพ


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัน  พฤหัสบดี  ที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕


 กิจกรรม
          - เข้าแถวเคารพธงชาติ
                - ตักข้าวกลางวันให้นักเรียน
                - ส่งนักเรียนกลับบ้าน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นระเบียบเรียบร้อย
                . นักเรียนมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร

ปัญหาและการแก้ไข
                -

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ ๑    
บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  เขตเทศบาล / อบจ.

บันทึกการปฏิบัติงาน
           การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นวันเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-  และตามการนัดหมายของผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติงานดังนี้
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐น.
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
-         มอบหมายงาน
-         เลือกชั้นเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์
-         วัดชุดพละและรองเท้าของนักเรียน
               
วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๐๗.๓๐ น.
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         วัดชุดพละและรองเท้าของนักเรียน
-         ช่วยคุณครูถ่ายเอกสารและเรียบเรียงข้อสอบปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-
วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๐๗.๓๐ น.
-         ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-         ตรวจข้อสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และ 
วันที่  ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๐๐ ๑๒.๓๐ น.
                เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรในโรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  โดยมีวาระการประชุมดังนี้
-         แจ้งครูพี่เลี้ยงและแนะนำนักศึกษาฝึกสอนให้กับคณะครูในโรงเรียน
-         มอบหมายหน้าที่การงานประจำปี ๒๕๕๕
-         ทบทวนหน้าที่ของบุคลากรตามคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๕
ตารางสอน โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่  ๓๐
ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


เวลา

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐

๐๙.๓๐-๑๐.๓๐

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐

วัน/คาบ


จันทร์
ภาษาไทย
.๓/๑
ภาษาไทย
.๓/๒
ภาษาไทย
.๓/๒
อังคาร
ภาษาไทย
.๓/๑
ภาษาไทย
.๓/๒
พุธ
ภาษาไทย
.๓/๑
พฤหัสบดี
ภาษาไทย
.๓/๒
ศุกร์
ภาษาไทย
.๓/๒
ภาษาไทย
.๓/๑
ภาษาไทย
.๓/๑
 


ภาระงานสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  และ ๓/๒  จำนวน  ชั่วโมง/สัปดาห์

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

วันพุธ  ที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
         วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมของโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  เวลา ๐๗.๐๐ น. ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน  ( เวรประจำวัน )  ได้มีโอกาสทำกิจกรรมหน้าเสาธง             กับนักเรียนและคณาจารย์หลังจากที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้วก็ได้พบกับรองผู้อำนวย         การโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  และได้ประชุมเกี่ยวกับกระบวนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย พบปะกับครูพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนหมวดภาษาไทย  และเข้าไปทำ   ความรู้จักกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  และทำความสะอาดห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ และ เขียนรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑

 
ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นระเบียบเรียบร้อย
                ๒.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  ตั้งใจทำความสะอาด

ปัญหาและการแก้ไข
-