Calenders

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานสัปดาห์ ที่ ๘ – ๙  ตั้งแต่วันที่  ๙ – ๒๐ เดือน กรกฎาคม  พ.. ๒๕๕๕ 


กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

Ø  เวรต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและส่งนักเรียนกลับบ้าน ร่วมกับครูเวรประจำวัน   ( เฉพาะเวรวันพุธ )
Ø  ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ช่วยครูควบคุมแถว ทุกๆวันผู้อำนวยการจะทำกิจกรรมร่วมกับครู และนักเรียน เช่น เล่านิทาน ร้องเพลง นั่งสมาธิ เพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน
Ø  ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ตามตารางการสอน และช่วยสอนแทนครูติดธุระวิชาพละ  และวิชาคณิตศาสตร์
Ø  ช่วยแม่ครัวตักกับข้าวกลางวัน
Ø   ทุกๆวัน เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. จะต้องช่วยครูซ้อมนักกีฬาประจำสีเหลือง และทีมเชียร์สีเหลือง  

ผลการปฏิบัติงาน

Ø  ครูทุกท่านคอยให้ความช่วยเหลือเสมอ
Ø  นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
Ø  การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ในขณะที่ทำกิจกรรมนักเรียนบางคนพูดคุยเพราะระดับสมาธิของนักเรียนไม่เท่ากัน
Ø  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้งมีเด็กนักเรียนบางคนพูดคุยกัน และไม่ค่อยสนใจ
Ø  เมื่อมีการจัดกิจกรรม ทำให้ชั่วโมงสอนในสัปดาห์ไม่ครบจึงจะต้องสอนในสัปดาห์ถัดไป

แนวทางในการแก้ไข

Ø  สำหรับนักเรียนที่พูดคุยกันในชั้นเรียน หรือไม่ค่อยสนใจ จะพยายามให้เขาทำกิจกรรมกับเรามากที่สุด เช่น มีคำถามมาถามและจะสุ่มชื่อนักเรียน นักเรียนก็จะตั้งใจฟัง ถ้าตอบไม่ได้ก็จะถูกลงโทษและเขาก็จะอายเพื่อนๆ นักเรียนจึงตั้งใจฟัง
Ø  บางกิจกรรมถ้า  มีชิ้นงานให้ทำจะพยายามให้นักเรียนทำให้เสร็จในห้องเรียน เพราะถ้าเป็นการบ้านนักเรียนจะทำงานไม่เสร็จ หายบ้าง ลืมบ้าง

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  ๖ และ ๗  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ ๖ ก.ค. ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
                ๑. ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑  ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
                ๒. กิจกรรมหน้าเสาธง
                ๓. แจกอาหารเสริมให้นักเรียน ( นม )
                ๔. ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  รับประทานอาหารกลางวันและช่วย
                      แม่ครัวตักกับข้าวให้นักเรียน
                ๕. วันพุธ เวรประจำวันตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและตอนบ่าย
                       ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน
                ๖. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  และ ๓/๒
                     ( ๑๐ คาบ/ สัปดาห์ )
                ๗. เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑
                ๘. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  ครูสอนเรื่องการร้องเพลงพร้อมประกอบท่าทาง
                ๙. กิจกรรมนันทนาการ  เรื่องการร้องเพลงประกอบท่าทาง  ทำให้นักเรียนเกิดความผ่อนคลาย 
                   ความสนุกสนาน  ความกล้าแสดงออก   และความสามัคคีในหมู่คณะ

ผลการปฏิบัติงาน
                ๑. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
                ๒. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
                ๓. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
                ๔. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
                ๕. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
                ๖. ได้เรียนรู้การจัดการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
                ๗. ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
                 ๘. การนันทนาการให้นักเรียนชั้นประถมศึกษามีความร่าเริงและสามัคคีกัน

ปัญหาและการแก้ไข
                ๑. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน
                  การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อแล้วให้ทำการบ้านและตักเตือนให้ทำการบ้านมาด้วย
                ๒. ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมนันทนาการ  เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  
                     แนวทางแก้ไข  ให้นักเรียนนั่งตามแถวตั้งแต่แถวที่ ๑ ๓  แถวที่ ๑  ชั้นปีที่  ๑
                    แถวที่ ๒  ชั้นปีที่  ๓ ๔  แถวที่ ๓  ชั้นปีที่  ๕ ๖