Calenders

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555


สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  ๔ และ ๕  ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ – ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ปฏิบัติ
                ๑. ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑  ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
                ๒. กิจกรรมหน้าเสาธง
                ๓. แจกอาหารเสริมให้นักเรียน ( นม )
                ๔. ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  รับประทานอาหารกลางวันและช่วย
                      แม่ครัวตักกับข้าวให้นักเรียน
                ๕. วันพุธ เวรประจำวันตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและตอนบ่าย
                       ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน
                ๖. กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  และ ๓/๒
                     ( ๑๐ คาบ/ สัปดาห์ )
                ๗. เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑ 
                ๘. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  ครูสอนเรื่องกฎของลูกเสือ
                      สำรองและคำปฏิญาณตนลูกเสือสำรองและให้นักเรียนวาดภาพการทำความดี
                       ของนักเรียนพร้อมบรรยายใต้ภาพ
                ๙. เข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียนและคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓/๑  
                      เรื่องการไหว้

ผลการปฏิบัติงาน
                ๑. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
                ๒. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
                ๓. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
                ๔. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
                ๕. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
                ๖. ได้เรียนรู้การจัดการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
                ๗. ได้เรียนรู้การพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
                ๑. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน
                  การแก้ปัญหา คือ เรียกชื่อแล้วให้ทำการบ้านและตักเตือนให้ทำการบ้านมาด้วย
                ๒. ปัญหา คือ นักเรียนเอาของเล่นมาเล่นในขณะที่เรียนอยู่
                 การแก้ปัญหา คือ ครั้งที่ ๑ ครูตักเตือนก่อน  ครั้งที่ ๒ ครูเก็บของเล่น

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  ๒ และ ๓  ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕ - ๗ มิ.ย. ๒๕๕๕


กิจกรรมที่ปฏิบัติ

. ควบคุมนักเรียนทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ
. กิจกรรมหน้าเสาธง
. แจกอาหารเสริมให้นักเรียน ( นม ) 
. ช่วยคลุมนักเรียนทำแบบฝึกหัด  รายวิชาแนะแนวของชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒/๒
. ดูแลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  รับประทานอาหารกลางวันและช่วยแม่ครัว
       ตักกับข้าวให้นักเรียน
. ช่วยตักกระดาษเป็นรูปใบโพธิ์และแจกให้นักเรียน  เขียนข้อความ
. ประชุมพร้อมคณาจารย์แจ้งเรื่อง กิจกรรมประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕/๑ 
       ในวันที่  ๒๖ ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕  และการจัดป้านนิเทศวันวิสาขบูชา
. เปิดห้องเรียน  เปิดหน้าต่าง  และทำกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  และ  ๓/๒          ( ๑๐ คาบ / สัปดาห์ )
. ช่วยคุณครูถ่ายเอกสาร
๑๐. วันพุธ เวรประจำวันตอนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและตอนบ่าย
         ส่งนักเรียนขึ้นรถประจำโรงเรียนกลับบ้าน
๑๑. จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันพุทธชยันตี  ๒๖๐๐  ปี
๑๒. จัดห้องสมุดและทำความสะอาด
๑๓. เช็คชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑  ขึ้นรถพานักเรียนไปไปยัง
         ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔. ช่วยครูพี่เลี้ยงตรวจการบ้านวิชาภาษาไทย  และคณิตศาสตร์
๑๕. เข้าร่วมกิจกรรมวิชาลูกเสือเนตรนารี

ผลการปฏิบัติงาน

. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
. ได้ทราบถึงประวัติของนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น
. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


ปัญหาและการแก้ไข

. ปัญหา คือ นักเรียนไม่ทำการบ้าน
   การแก้ปัญหา คือ การหักคะแนน และพยายามดูแลให้นักเรียนทำการบ้าน
. ปัญหา คือ นักเรียนพูดคุยและเล่นกันในขณะที่สอน
    การแก้ปัญหา คือ ตักเตือน สั่งสอน ถึงการปฏิบัติตนในห้องเรียน